เจ้าหน้าที่ บัญชี/การเงิน ,เจ้าหน้าที่ อาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงานว่าง

1. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ทำบันทึกบัญชี , จัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ

2. จัดทำรายงานทางบัญชี และภาษี รายงานสรุปยอดซื้อ, ยอดขาย, ลูกหนี้, เจ้าหนี้

3. ปิดงบประจำเดือน พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รวมถึงการกระทบยอดทางบัญชี

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– ชาย / หญิง อายุ 25 – 40 ปี

– จบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี

2. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.วางแผนการจัดสรรและบริหารเงินสดหมุนเวียนภายในบริษัท

2.ควบคุมการทำงานของทีมให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

3.จัดทำรายงานและบริหาร Cash Flow

4.ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงิน

5 นำเช็ครับเข้าธนาคารประจำวัน พร้อมทั้งสรุปรายงานเช็คนำฝากธนาคาร

6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– ชาย / หญิง อายุ 25 – 40 ปี

– จบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี

– มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ 

3. เจ้าหน้าที่บัญชี 

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบในการจัดทำ และตรวจสอบเอกสารที่บันทึกบัญชี จัดทำรายงานทางบัญชีและภาษี บันทึกต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

บันทึกการรับ-จ่าย และปิดงบการเงินประจำเดือน และปี 

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี

– จบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ ด้านบัญชี /การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้คอมพิวเตอร์ด้านโปรแกรม บัญชี / MS Office

4. เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสาร / จัดเตรียมบิล เพื่อวางบิลเก็บเงินให้พนักงานเก็บเงิน และผู้แทนขายต่างจังหวัด

โทรศัพท์ติดต่อนัดหมายหมายกับลูกค้าเรื่องการเก็บเงิน ,จัดงานให้พนักงานเก็บเงิน ,วิเคราะห์อายุลูกหนี้ , ลงรายการรับเงินจากลูกหนี้

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา บัญชี / การเงิน หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ ด้านบัญชี /การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้คอมพิวเตอร์ด้านโปรแกรม บัญชี / MS Office