Import Administrative Officer

ตำแหน่งงานว่าง

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบจัดหาสินค้า สั่งซื้อสินค้า ประสานงานเรื่องนำสินค้าเข้า และชำระค่าสินค้า งานสต็อกสินค้า

คุณสมบัติ

–      เพศหญิง / ชาย อายุ 22 – 35 ปี

–      ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ การตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

–      ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

–      หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ