Product Specialist

ตำแหน่งงานว่าง

แผนก LCA ( Laboratory Chemicals and Apparatus Division) จำหน่ายสินค้าด้าน เคมี และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

แผนก SIS ( Scientific Instruments and Supplies Division ) จำหน่ายสินค้าด้าน เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

แผนก BP ( Pharmaceuticals Chemicals Division ) จำหน่ายสินค้าวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ สำหรับโรงงานผลิตยา

แผนก AFF-DIAG ( Clinical Diagnostic Division ) จำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ และน้ำยาทดสอบสำหรับปฎิบัติการโรงพยาบาล

แผนก AFF-Food ( Food Safety Testing Division ) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทดสอบด้านอาหารปลอดภัย

แผนก IM  ( Inter Medical Division  ) จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ วัสดุทางการแพทย์  สินค้าทางด้านโลหะดามกระดูกสันหลัง และเครื่องมือช่วย  ผ่าตัดกระดูกสันหลัง  

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบในการจัดหาสินค้า สั่งซื้อสินค้า ดูแลปริมาณสต็อกสินค้า ส่งเสริมการขาย ช่วยงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

ตัวสินค้าให้แก่แผนกขาย นำเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ร่วมกับพนักงานขาย

คุณสมบัติ

–      เพศหญิง / ชาย อายุ 22 – 35 ปี

–      ปริญญาตรี – โท สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ

        วิทยาศาสตร์การอาหาร พันธุศาสตร์ ปิโตรเคมี เทคนิคการแพทย์ พยาบาล ชีวทางการแพทย์

        กายภาพบำบัด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

–      ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

–      หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ