Sales Representative

ตำแหน่งงานว่าง

แผนก LCA ( Laboratory Chemicals and Apparatus Division) จำหน่ายสินค้าด้าน เคมี และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

แผนก SIS ( Scientific Instruments and Supplies Division ) จำหน่ายสินค้าด้าน เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

แผนก BP ( Pharmaceuticals Chemicals Division ) จำหน่ายสินค้าวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ สำหรับโรงงานผลิตยา

แผนก AFF-DIAG ( Clinical Diagnostic Division ) จำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ และน้ำยาทดสอบสำหรับปฎิบัติการโรงพยาบาล

แผนก AFF-Food ( Food Safety Testing Division ) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทดสอบด้านอาหารปลอดภัย

แผนก IM  ( Inter Medical Division  ) จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ วัสดุทางการแพทย์  สินค้าทางด้านโลหะดามกระดูกสันหลัง และเครื่องมือช่วย  ผ่าตัดกระดูกสันหลัง        

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย การศึกษาตัวสินค้า การนำเสนอสินค้า การขายสินค้า การให้คำแนะนำปรึกษา

แก่ลูกค้า การเก็บข้อมูลลูกค้าและตลาด ประสานงานส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รับผิดชอบการเก็บเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ 

–      เพศหญิง / ชาย อายุ 22 – 35 ปี

–      ปริญญาตรี – โท สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ

        วิทยาศาสตร์การอาหาร พันธุศาสตร์ ปิโตรเคมี เทคนิคการแพทย์ พยาบาล ชีวทางการแพทย์

        กายภาพบำบัด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 –     ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว หรือ สามารถจัดหารถยนต์เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

–      หากมีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ