เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(ห้องแล็บ)

ตำแหน่งงานว่าง

1.เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ-ด้านเคมี

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลรับผิดชอบห้องปฎิบัติการด้านเคมี
2. ปฎิบัติงานห้อง Lab วิเคราะห์คุณภาพวัตุดิบ ตรวจสอบสารเคมี ดูแลเครื่องมือในห้องปฎิบัติการ
3. เตรียมอุปกรณ์ในห้องทดลอง เตรียมเอกสารในห้อง LAB
4. จัดเก็บเอกสารการให้สอดคล้องกับระบบ ISO
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– อายุ 22 – 35 ปี
– ปริญญาตรี – โท สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ

2.เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ-ด้านจุลชีววิทยา

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลรับผิดชอบห้องปฎิบัติการด้านจุลชีววิทยา
2. ปฎิบัติงานห้อง Lab วิเคราะห์คุณภาพวัตุดิบ ตรวจสอบสารเคมี ดูแลเครื่องมือในห้องปฎิบัติการ
3. เตรียมอุปกรณ์ในห้องทดลอง เตรียมเอกสารในห้อง LAB
4. จัดเก็บเอกสารการให้สอดคล้องกับระบบ ISO
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– อายุ 22 – 35 ปี
– ปริญญาตรี – โท สาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ