นโยบาย ระบบคุณภาพ 5ส

แบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ ระบบคุณภาพ 5ส เพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยในการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เริ่มจากการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงเริ่มจากสิ่งเล็กๆ สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ด้วยความร่วมมือจากพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกัน โดยได้กำหนดนโยบายระบบ คุณภาพ 5ส ไว้ดังนี้

1.ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส ควบคู่กับงานประจำ ตลอดจนดำเนินการระบบคุณภาพ 5ส ให้บรรลุผลสำเร็จ

2.พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการดำเนินการระบบคุณภาพ 5ส ของบริษัทฯ โดยมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 5ส เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.ผู้บริหารยินดีให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งผลให้ระบบคุณภาพ 5ส ดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4.บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 

วัตถุประสงค์ 5ส

1.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการทำระบบคุณภาพ 5ส

2.เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย

3.เพื่อลดความสูญเปล่าและต้นทุนในการทำงาน

4.เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

5.เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานและลูกค้า

 

เป้าหมายของ 5ส

1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม 5ส

2. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและมีระเบียบวินัยในการทำงาน

3.สถานที่ทำงาน สะอาด มีความเป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น

4.สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.สร้างทีมงานที่ดีและทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วมพัฒนาความคิดในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

6.ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากลูกค้า