SIS Division

Link ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สธ. เปิดตัวระบบตรวจสารคัดหลั่งหาเชื้อ COVID-19 หรือ PRC รู้ผลภายใน 2 ชั่วโมง​ นำร่องตรวจกลุ่มนักการทูตและนักธุรกิจ​ที่ประสานผ่านทางกระทรวงต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ

การเตรียมความพร้อมมาตรการผ่อนคลายตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (กพท.) ที่จะอนุญาตให้บุคคลและอากาศยานเดินทางเข้าประเทศไทยครอบคลุมบุคคลสัญชาติไทย และบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ที่แจ้งขออนุญาตผ่านกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศ

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า​ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำจุดคัดกรองควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยตั้งห้องปฏิบัติการหรือแล็บตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยตรวจจากสารคัดหลั่งทางพันธุกรรม หรือ PCR ซึ่งระบบดังกล่าวปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแม่นยำถึงร้อยละ 95​ เป็นที่ยอมรับในสากล และสามารถทราบผลไม่เกิน 2 ชั่วโมง

SIS Division    :

Scientific   Instruments   and   Supplies  from countries around the world with anestablished  reputation for quality, accuracy and reliability.